TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ahmet Kaya
CHP Trabzon Milletvekili

GENEL GEREKÇE

2020 yılı verileri baz alındığında ülkemizde 6 milyon 630 bin hane sosyal yardımlarla yaşamını idame ettirmektedir. Yine 2020 yılı verileri bağlamında TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre hane halkı sayısı 3,3 kişidir. Bu oranlarla 22 milyona yakın kişi sosyal yardımlarla yaşamaktadır. Ülkemizdeki her 4 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç durumdadır. Bu yoksulluk sarmalının toplumun her kesimini derinden etkilediği ve  sosyal yardımlarla geçinen hanelerde çocukların yoksulluğun etkilerinden en çok zarar gören grupta yer aldığı bilinen bir gerçektir.

Yoksulluğun çocuklar üzerinde oluşturduğu en temel sorunlar; yaşamsal ihtiyaçların karşılanma zorluğu, yoksulluğun yarattığı aile içi sorunlar, yetersiz besin alımı, uygun sağlık hizmetinden faydalanamama, sosyal koruma sistemlerinin yokluğu, suça sürüklenme olasılığının artışı, okullaşma oranlarındaki düşüş olarak kendini göstermektedir. Yoksulluğun artışı ayrıca çocukların gelişimsel dönemlerini olumsuz etkilemekte; onları fiziksel, ruhsal ve bedensel olarak yaşıtlarından daha geri bir noktada tutmaktadır.

Derin yoksulluk araştırmalarında yoksul hanelerdeki çocukların yüzde 38’inin öğün atladığı ortaya çıkarılmıştır. Yapılan bir çalışmada bir ilkokul öğrencisinin iki poğaça ve meyve suyundan oluşan “sağlıksız” bir öğle yemeği için ailenin aylık 230 TL’lik bir harcama yaptığı, buna ek olarak bir ortaokul öğrencisi içinde bir tost bir ayrandan oluşan son derece sınırlı öğle yemeğine aylık 280 lira harcama yapılacağı hesaplanmıştır. İki çocuk sahibi bir ailenin çocuklarının öğle yemeği için harcadığı para aylık asgari 500 lirayı geçmektedir. Dar gelirli aileler için bu son derece yüksek bir külfettir.

Ülkemizde 18,5 milyon ilk ve ortaöğretim çağında çocuk bulunmaktadır. Çocuklarımızın düzgün ve sağlıklı beslenmesini sağlamak en başta devletin görevidir. Yoksulluğun hızla arttığı, resmi verilerde bile enflasyonun yüzde 61’lere dayandığı bir dönemde çocukların sağlıklı beslenmesi önemli bir konudur. Çocukların eğitim gördüğü yerlerde yiyeceğe ücretsiz ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için bir düzenleme yapılması artık bir zarurettir. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde okullarda ücretsiz öğle yemeği programlarının çocukların okul ile etkileşimlerine olumlu katkılar sağladığı, çocuklarda yoksulluğa bağlı okulu terk etme sorununu önlemede etkili olduğu ve çocuk refahının gelişmesinde katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Her nüfus grubunun giderek yoksullaştığı ülkemizde çocuk yoksulluğunun azaltılmasında, çocukların biyopsikososyal gelişimlerinin desteklenmesinde, beslenme yetersizliği ve sağlıksız beslenmesinin önlenmesinde, ailelerin güçlendirilmesinde, çocukların okul terklerinin önüne geçilmesinde ve nihayetinde sosyal adaletsizliğin önlenmesine katkı sağlanmasına yönelik olarak ilköğretim devlet okullarında çocuklara ücretsiz öğle yemeği programının uygulanması gereklidir. Öğle yemeği giderlerinin devlet hazinesinden karşılanması çocuk refahına ve aile refahına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Derinleşen yoksulluğun çocuklarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için farklı örneklerden yararlanarak bilimsel ve çağdaş nitelikte uygulanabilir modellerin hayata geçirilmesi elzemdir. Bu bağlamda ilköğretim devlet okullarında ücretsiz okul yemeği ile ilgili bir düzenleme yapılması gereklilik halini almıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenecek ek madde ile ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği programının uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir

MADDE 3– Yürütme maddesidir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5- İlköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği programı uygulanır. Program giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here